مجمع هم اندیشی مشاوران

| جمعه 30 تیر

جستجو پیشرفته محصولات

مهندس سیدامیر دیبازر

برنامه ساز و برنامه ریز درسی

دکتر امین برجعلی

مشاور تحصیلی

مهندس امیرزنده نام

مشاور تحصیلی

استادمحرم نقی زاده

مشاور تحصیلی و مدرس دوره های ضمن خدمت، مدیر عامل مدارس یادگیرنده مرآت

دکتر مهدی نکوئی

مشاور تحصیلی و مدرس دوره های تربیت مشاور

مهندس سید احمد میربلند

مشاور و برنامه ریز درسی

استاد رامین نیکخو

مشاور تحصیلی و سخنران انگیزشی

دکتر حسین ایمان زاده

پزشک و مشاور تحصیلی

مهندس نادر شکوری

مشاور تحصیلی

دکتر امیرحسین جعفرقلی

پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور تحصیلی